SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ KADIN KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgiler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Yönetmeliğin amacı; Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesinde Kadın Komisyonlarının oluşturulmasına ve Komisyon Başkanı ile üyeleriniin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçılıkta kadın balıkçı varlığının güvence altına alınmasına ve kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, bu gelişmeler konusunda SURKOOP ve ilgili ulusal-uluslararası kurumları bilgilendirmek, Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Yönetmelik, Kadın Komisyonlarıyla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Yönetmelik, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SURKOOP) Tüzüğü’nün ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

a) Merkez Birlik: Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğini (SURKOOP),
b) Bölge Birlik : Bölge Birliklerini,
c) SURKOOP Kadın Komisyonu: Merkez Birlik tarafından Ankara ve diğer bölge birliklerindeki kadın komisyon üyelerden ve danışma kurulu tarafından oluşturulan komisyon,
d) Bölge Kadın Komisyonu: İlgili illerdeki bölge birlikleri arasından seçimle oluturulan komisyon,
e) Üye: Surkoop tarafından berlirlenen kadın üyeler/ortaklar
f) Danışma Kurulu: Sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık başta olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyenler, balıkçılık, doğa, kadın ve insan hakları konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Merkez Birlik Kadın Komisyonunun Oluşumu

Madde 5 – SURKOOP kadın üyeler/ortaklarından ve danışma kurulundan oluşur.

Kadın Komisyonlarını oluşturamayan kooperatifler ise, birlik kadın ortakları ya da üyeler arasından Genel Merkezce belirlenecek bir kadın üye, Merkez Birlik kadın komisyonunda görevlendirilir.

Komisyon üyeleri toplanarak kendi aralarından Komisyon Başkanını ve Komisyon Sekreterini seçer. Komisyon; Merkez Birlik Kuruluna karşı sorumlu olup, faaliyetlerini Genel Başkana bağlı olarak yürütür. Komisyon çalışmalarının koordinesini Genel Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler yürütür.

Birlik Kadın Komisyonlarının Oluşumu

Madde 6 – Birlik kadın komisyonu, birlik tarafından kadın ortaklar/ üyeler arasından seçilen en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur.

Kadın komisyonu seçimleri, kadın üyelerimizin/ ortaklarımızın katılacağı, kooperatif olağan genel kurulları gibi yapılır.

Komisyon, yılda en az bir kere Sekreterya’nın çağrısı ile toplanır.

Toplantı gündemi, Sekreterya’nın koordinasyonunda kadın balıkçılar konusunda aktif çalışan STK ve akademisyenlerin görüş ve önerileri alınarak hazırlanır.

Sekreterya toplantı raporunu hazırlayarak Komisyon üyeleri ile paylaşmak ve Komisyon’un belirleyeceği.

Merkez Birlik Kadın Komisyonunun Görev Süresi

Madde 7 – Kadın Komisyonu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, bu süreyi uzatmaya, kısaltmaya yada komisyon üyeleri arasında değişiklik yapmaya, Genel Merkez, Şube Yönetimleri ve Bölge Birlikleri yetkilidir.

Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Komisyon Başkanın yerine Komisyon Sekreteri görevi üstlenir. Komisyon üyeliğinde boşalma olması halinde yeni üye görevlendirilir.

Komisyon Üyelerinin Bilmesi Gereken Konular

Madde 8 – Kadın üyeler kadın komisyonunun çalışma faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek, en kısa zamanda hedefe ulaşmak için, aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

a) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenmek ve takip etmek;
b) Kooperatifin amaç, ilke ve hedef politikalarını bilmek;

İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Merkez Birlik Kadın Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 – Merkez kadın komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)Kadın komisyonları arasında organizeyi sağlamak,
b) Kadın üyelerimizin problemleri ile ilgili araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak,
c) Kadın üyelerimizi ilgilendiren özel gün ve haftalarla ilgili faaliyet raporu hazırlayarak merkez yönetimin onayına sunmak,
d) Kadın üyelerimize yönelik anket,seminer, şenlik, bildiri, afiş v.b. gibi etkinlikleri planlamak, yapılacak etkinliği maliyet raporu ile birlikte merkez yönetimin onayına sunmak,
e) Toplu görüşme taslağında yer alması için, üyelerimizin problemlerini ve çözüm önerilerini ilgili genel sekreterliğe iletmek,
f)Merkez yönetimle koordineli çalışmak.
g) Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirmek.
h) Balıkçılıkta kadınların rolünü ve sorun/ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik araştırma konularını belirlemek/desteklemek için Kamu Kurumları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri kurmak
ı) Balıkçılık politikalarının toplumsal cinsiyet tabanlı yapılması için ilgili Bakanlıklara veri sağlamak
i) Balıkçılık politikalarının kadın balıkçı varlığı gözetilerek yapılması için yerel ve ulusal düzeyde lobi çalışmaları yürütmek
J) Kadın balıkçıların Su Ürünleri Kooperatiflerine katılımını sağlayacak çalışmalar için Kooperatif yönetimlerini desteklemek
k) Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda SURKOOP’u bilgilendirmek.
f) Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak

Birlik Kadın Komisyonlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Madde 10 – Birlik kadın komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Merkez kadın komisyonu ve diğer kadın komisyonları ile koordineli çalışmak,
b) Kadın üyelerimizin, çalışma hayatından kaynaklanan problemlerini tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek,
c) Kadın üyelerimizi ilgilendiren gün ve haftalarda şube yönetimiyle koordineli olarak etkinlikler düzenlemek,
d) Merkez kadın komisyonunun verdiği görevleri yerine getirmek.
e) Balıkçılıkta kadınların rolünü ve sorun/ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik araştırma konularını belirlemek/desteklemek için Kamu Kurumları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri kurmak
f) Balıkçılık politikalarının toplumsal cinsiyet tabanlı yapılması için ilgili Bakanlıklara veri sağlamak
g) Balıkçılık politikalarının kadın balıkçı varlığı gözetilerek yapılması için yerel ve ulusal düzeyde lobi çalışmaları yürütmek
h) Kadın balıkçıların Su Ürünleri Kooperatiflerine katılımını sağlayacak çalışmalar için Kooperatif yönetimlerini desteklemek

Komisyon Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Komisyon başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Komisyona başkanlık etmek,
b) Merkez ve birlik yönetimlerine bilgi vermek, istişarede bulunmak,
c) Kurumları ziyaret etmek,
d) Kadın üyelerimizin problemlerini dile getiren raporları ve çözüm önerilerini ilgili birimlere iletmek,
e) Merkez, birlik yönetimleri ve diğer kadın komisyonları arasında koordineyi sağlamak,
f) Merkez ve birlik yönetimlerinin verdiği görevleri yerine getirmek.

Komisyon Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 – Komisyon sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Her türlü yazışmaları desimal dosya sistemine göre yapmak,
b) Komisyon tutanaklarını tutmak,
c) Arşiv oluşturmak,
d) Komisyonun verdiği görevleri yapmak

Komisyon Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 – Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Komisyon başkanının ve komisyonun verdiği görevleri yapmak,
b) Üslendiği görevlerin sonucunu rapor halinde komisyona sunmak,
c) Komisyon başkanı ile birlikte kurumları ziyaret etmek.
e) Danışma kurulununun düzenli toplanmasını sağlamak,

Yapılacak Faaliyetlerin İcrası
Madde 14 – Kadın üyelerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak her türlü faaliyetler, mali yönden getireceği yükünde açıklanacağı raporla birlikte bağlı bulunduğu şube aracılığı ile Genel Merkezin görüşüne sunulacak, onaylandıktan sonra faaliyet gerçekleştirilecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 45 gün içerisinde bir sonraki merkez ve şube olağan kongrelerine kadar görev yapmak üzere seçimler yapılacaktır.

Komisyonlar Tarafından Tutulacak Defterler

Madde 15–Komisyonlar tarafından tutulacak defterler şunlardır;

a) Komisyon karar defteri,
b)Gelen evrak defteri,
c) Giden evrak defteri

Yürürlülük

Madde 16 – Bu yönetmelik, merkez yönetim kurulunun…../…./2017 tarih ve …..sayılı kararı ile onaylanarak yürürlülüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 17 – Bu yönetmelik hükümlerini merkez yönetim kurulu yürütür.